Moju tvorbu nájdete na  https://www.sashe.sk/Vronx_art